Menu
E-Golf4U
  • "De beste ontwikkeling sinds de golfbal"

E-Golf4U wordt dochteronderneming Nexxchange en betreedt Europese markt van golfsoftware

E-Golf4U-oprichter en meerderheidsaandeelhouder Nico Zwaneveld en Michael Briem, oprichter van Nexxchange, hebben een contract getekend waarbij per 11 mei 2021 E-Golf4U een 100% dochteronderneming van Nexxchange is geworden.

Met de overname van E-Golf4U door Nexxchange willen beide bedrijven een groter, meer gediversifieerd softwarebedrijf vormen voor de golfbaanindustrie. De markt voor golfsoftware is sterk gefragmenteerd en door het bundelen van de krachten van beide bedrijven willen zij hun positie verstevigen, om zo ook op lange termijn oplossingen te kunnen blijven aanbieden aan golfbanen en baanmanagers in heel Europa.

E-Golf4U-oprichter en meerderheidsaandeelhouder Nico Zwaneveld en Nexxchange-oprichter Michael Briem delen deze zelfde visie over de toekomst van golfsoftware. Het bedrijf is van plan om in de toekomst alle Europese markten te bedienen.

Beide bedrijven zullen voor 2022 samenwerken aan uniforme producten, gebaseerd op de huidige oplossingen van Nexxchange. Door de overname van E-Golf4U wordt het mogelijk de kennis over beide systemen samen te voegen om zo de beste en meest uitgebreide oplossingen te ontwikkelen voor de Europese markt.

Reactie Nico Zwaneveld, E-Golf4U-oprichter en meerderheidsaandeelhouder

"De samenwerking met Nexxchange komt precies op het goede moment. We kijken al langer naar samenwerkingen in het buitenland. De ervaringen uit andere landen bundelen in een applicatie en het samenvoegen van functionaliteiten in één systeem geeft iedere klant meer mogelijkheden. De introductie van het WHS heeft het voor softwareleveranciers ook gemakkelijker gemaakt om op de Nederlandse markt te komen."

"Ik ben erg blij met de samenwerking met Nexxchange. Het is een Europees bedrijf dat heel goed begrijpt dat elk land anders is. Nexxchange is zes jaar geleden op de markt gekomen en ontwikkeld met de nieuwste technologie en is ontworpen om te groeien. We zullen onze kennis, ervaring en inspanning inzetten met als doel om ons golfsysteem uit te laten groeien tot de beste leverancier van Europa."

Reactie Michael Briem, oprichter van Nexxchange

"Ik vind het geweldig om samen te gaan werken met Nico en het E-Golf4U-team. Bij de besprekingen van de fusie hebben we gezien dat beide bedrijven dezelfde kernwaarden en visie delen om de kwaliteit van producten te verbeteren en zo een Europese oplossing voor de golfmarkt te ontwikkelen. Het grote aantal virtuele clubs in Nederland voegt bovendien nieuwe,belangrijke functionaliteiten toe die geschikt zijn voor de andere Europese markten.”

Over E-Golf4U

E-Golf4U, opgericht in 2005, is de eerste Software as a Service-applicatie voor golfclubs, gericht op de Nederlandse markt. Het bedrijf is marktleider in Nederland als het gaat om golfsoftware.De strategie van het bedrijf is om een state-of-the-art kernproduct voor leden en greenfee-spelers te creëren en dat te koppelen aan complementaire oplossingen voor golfbaanexploitanten. E-Golf4U heeft inmiddels een sterk en loyaal klantenbestand opgebouwd. Met hun zeer succesvolle Software as a Service-oplossing zijn lokale servers en computerinfrastructuur bij golfclubs niet meer nodig. Met deze software kan een golfclub het complete golfspel voor hun leden en gasten faciliteren. De focus ligt op minder werk voor de commissieleden en meer mogelijkheden voor de leden. Tegenwoordig is E-Golf4U de grootste club- en starttijden-softwareleverancier in Nederland.

Over Nexxchange

Nexxchange is een Europese exploitant van een Software as a Service-oplossing voor exploitanten van golfbanen en -resorts. Nexxchange begon in 2015 met zijn eerste twee klanten in Oostenrijk en is daar inmiddels marktleider met het bedienen van twee derde van de 156 Oostenrijkse golfclubs. Anders dan de aanpak van E-Golf4U biedt Nexxchange een all serviced departments in a single solution-aanpak, waarbij verbindingen met producten van derden juist zoveel mogelijk worden vermeden.

Met hun softwareoplossing GolfSuite kunnen golfbaanexploitanten alle serviceafdelingen van hun golfbanen in één database beheren. Via een centraal platform stellen zij bovendien golfspelers in staat om alle aangesloten golfbanen te boeken als lid of greenfee-speler. Nexxchange is in Europa inmiddels gecertificeerd softwareleverancier voor golfclubs die aangesloten zijn bij de Golffederaties van Oostenrijk, Duitsland, Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Daarmee creëert Nexxchange een one-stop-shop voor golfspelers in Europa, die voldoet aan de nieuwste eisen van de golfbaanindustrie.


Nico Zwaneveld, E-Golf4U founder and majority shareholder, and Michael Briem, founder of Nexxchange, have signed a contract under which E-Golf4U will become a 100% subsidiary of Nexxchange as of 11 may 2021.

With the takeover of E-Golf4U by Nexxchange, both companies aim to create a larger, more diversified software company for the golf course industry. The golf software market is highly fragmented, and by combining the forces of both companies they want to reinforce their position, in order to be able to continue providing solutions in the long term to golf courses and course managers across the whole of Europe.

E-Golf4U founder and majority shareholder Nico Zwaneveld, and Nexxchange founder Michael Briem share the same vision of the future of golf software. The company plans to serve all European markets in future.

Both companies will collaborate on standardised products for 2022, based on Nexxchange's current offerings. By taking over E-Golf4U they will be able to combine the knowledge of both systems, and so develop the best and most broadly-based solutions for the European market.

Nico Zwaneveld, E-Golf4U founder and majority shareholder, reacted by saying

"The collaboration with Nexxchange has come at exactly the right time. We have been looking for a while for collaborations abroad. Bundling the experiences in other countries into one application, and bringing the functionality together in a single system will give every customer more options. The introduction of the WHS has also made it easier for software vendors to enter the market in the Netherlands."

"I am delighted about this collaboration with Nexxchange. It is a European company that fully understands that each country is different. Nexxchange entered the market six years ago and its developments are based on the latest technology and designed to grow. We will contribute our knowledge, experience and work with the goal of growing our golf system to become the best vendor in Europe."

Reaction from Michael Briem, founder of Nexxchange

"I think it is really great that we will start working with Nico and the E-Golf4U team. During the discussions about the merger we found that both companies have the same core values and vision of how to improve the products' quality in order to develop a European solution for the golf market. The large number of virtual clubs in the Netherlands also adds further new, important functionality that is also suitable for the other European markets.”

About E-Golf4U

Founded in 2005, E-Golf4U is the first Software as a Service application for golf clubs, focussed on the market in the Netherlands. The company is the market leader in the Netherlands in terms of golf software. The company's strategy is to create a state-of-the-art core product for members and green fee players and to link this to additional solutions for golf course operators.

E-Golf4U has built up a strong and loyal customer base. With their highly successful Software as a Service solution, there is no longer any need for local servers and computer infrastructure at the golf clubs. Using this software, a golf club can support every aspect of playing golf for its members and guests. The focus is on creating less work for the committee members and more options for the members. Currently, E-Golf4U is the largest vendor of club and tee time software in the Netherlands.

About Nexxchange

Nexxchange is a European operator of a Software as a Service solution for golf course and resort operators. Nexxchange started in 2015 with its first two customers in Austria, and has since become the market leader, providing services to two thirds of the 156 golf clubs in Austria. Using a different approach to that of E-Golf4U, Nexxchange offers an approach of having all service departments in a single solution, with links to third-party products being avoided as far as possible.

With their GolfSuite software solution, golf course operators can manage all the service departments of their golf courses in a single database. Using a central platform, they can also enable golfers to book at all linked courses as a member or green fee player. Nexxchange has become a certified software vendor for golf clubs in Europe who are members of the Golf Federations of Austria, Germany, Italy, France, United Kingdom and Ireland. This means that Nexxchange provides a one-stop-shop for golfers in Europe that meets the latest demands of the golf course industry.

  • E-Golf4U app

    De E-Golf4U app is bedoeld als brug tussen onze golfzuil en de online ledenomgeving. In de app kunnen leden o..a. scores invoeren, inschrijven voor wedstrijden en een starttijd reserveren.

    Lees meer

"Marktleider voor golfsoftware in Nederland"

"De beste ontwikkeling sinds de golfbal"